Ландшафтно проектиране

Възгледи на клиента за ландшафтно проектиране

Един от най-важните аспекти от изграждането на вашите красиви зелени площи, в ред с почвата, условията, заобикалящите съоражения или сгради и разбира се мнението на клиента.

 

Критични за нас са възгледите и мнението на клиента, за това какво да е преразпределението на имота му. Целите ви, нюансите, емоцията, която искате градината да вдъхва, цялостната структура и насочваща представа за крайния резултат, са ценни аспекти, които се включват при изготвяне на проекта.

 

Защо държим на мнението ви?

Защото като професионални ландшафтни архитекти, ние знаем, че природата е най-пленяваща, когато е хармонична с заобикалящите фактори, и симетрична, така и хармоничните взаимоотношения с клиента и неговата задоволеност водят до най-качествените резултати.

 

Ландшафтно проектиране – първи стъпки

 

Началото на проектирането започва с консултация и първи оглед на площта. Всичко трябва да се вземе впредвид структурата, планиране на съоражения, които ще присъстват, преглед на сегашните структури, качество на почвата, както и нейните нива.

Съществуващата растителност и решенията за нейното запазване, премахване или безопасно трансфериране, се взимат според желанията на клиента, като ние предлагаме насоки според дългогодишния ни опит.

След предпроектните проучвания – геодезическо заснемане на терена, описание на съществуващата растителност и геоложко проучване на терена, неизменно следва ландшафтно проектиране.

То цели предварително решаване на редица проблеми свързани, по-късно, с изграждането на градината. Установява стилът и композицията на градината, трасирането на алейната мрежа и съставните и части – барбекю, детска площадка, различни видове игрища и др. Функционално разпределя околното пространство и определя точното местоположение на растителността. Установява обема на земните маси, количеството труд и растителност.

Ландшафтното проектиране е неизменна част от създаването на градината. Осигурява баланс между открити и закрити площи, с цел прегледност и комфорт. В съвременната ландшафтна архитектура се използват и 3D изображения, както и ръчно изработени цветни скици.

 

3D изображение на ландшафтно проектиране и визуализация3D изображение на ландшафтно проектиране и визуализация

Проектната документация включва:

 • Идеен проект
 • Дендрологичен проект
 • Трасировъчен проект
 • Вертикална планировка
 • Количествено – стойностна сметка

Фази на ландшафтно проектиране

Всяка част на идейния проект включва:

 1.  Чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения
  а) ситуационно решение – в М 1:500 или М 1:1000;
  б) разпределения, разрези – в М 1:100 или М 1:200;
  в) други чертежи – в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;
 3. Количествена сметка, въз основа на проектните решения.

Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект включва:

 1. Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките;
 2. Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
 3. Обяснителна записка;
 4. Количествена сметка за всички видове дейности и материали свързани с изграждането на зеленото пространство

Чертежите на част паркоустройство и благоустройство на работния проект
включват:
1. Проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното
трасиране на място;
2. Проект за настилките с детайли за декоративните настилки;
3. Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
4. Посадъчен проект;
5. Архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при
необходимост – конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни
съоръжения;
6. Проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на
поливането и поддържането на водните площи;
7. Проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот
или на сградата (сградите);
8. Вертикална планировка в обхвата на поземления имот- за случаите, в които не се
изработва част трасировъчен план и вертикална планировка.